SKÁROŠ

Príroda je krásna a my si môžeme užívať jej plný potenciál. Či v drobnostiach, alebo vo vytváraní niečoho úplne nového, dokážeme premeniť kúsok krajiny na malebnú záhradu alebo, žiaľ, aj na spúšť.

Pri jednej z našich pravidelných prechádzok lesmi v okolí Košíc sa nám naskytol otrasný pohľad na zdevastovanú časť Našej Prírody v katastri obce Skároš, v blízkosti hraníc s Maďarskom.

 Predstavte si ten pocit...

Idete sa prejsť na miesto, kde ste už mnohokrát predtým boli, kde ste si chodievali pre blahodarné objatie Prírody, pre zrovnanie si myšlienok a pre nové inšpirácie, kde vaše oči vždy spočinuli na nádhere mohutných, zdravých stromov. Prídete tam a nájdete...no, ťažko to slovami opísať.  Možno vám ten pocit napovie najsmutnejšie video z obce Skároš z dňa 31.1.2022.
Stromy nešetrne dokaličené bezcitným prístupom ľudí ovládajúcich ťažobné stroje. Čo by ste robili vy? Možno by ste riadne zanadávali, možno by vám aj skanula nostalgická slza za spomienku na les, ktorý tu kedysi bol. Potom by ste si pohundrali, mykli plecami, že vy s tým i tak nič nezmôžete, otočili by ste sa na päte a vyhýbali by ste sa tomu miestu dobrých dvadsať rokov, aby ste si tú traumu nemuseli opakovane pripomínať.
Naozaj s tým nič nezmôžete?
Nás takýto skutok nenechal chladnými a spustil lavínu udalostí, ktoré vám chceme v stručnosti priblížiť. Podklady sú k dispozícii a necháme na každého z vás, kto má záujem, aby si vytvoril vlastný úsudok.
Pri bližšej prehliadke a fotodokumentácii spomenutého územia sme zistili obrovské devastačné škody aj na stromoch, ktoré ostali po ťažbe nezrezané. Okmásané pahýle starých dubov trčali k nebu ako vizitka neľudského, drastického plienenia, podľa niektorých úradníkov však tzv. "lesného hospodárenia".

Po kontaktovaní starostu obce Skároš tento tvrdil, že s vykonanou ťažbou nič spoločné nemá, že táto je pod riadením miestneho urbariátu obce Skároš (sídlo v Čani) a že k prebiehajúcej ťažbe je všetko doložené povoleniami príslušných úradov. Údajný zástupca - keďže sa odmietol preukázať - tohto urbariátu, prítomný na mieste ťažby, nás doslova vysmial a odbil s tým, že majiteľ parcely požiadal o výrub a kompletné odstránenie náletových drevín a všetkých stromov s výnimkou len 4 dubov, a to za účelom navrátenia do pôvodného stavu (lúka). Údajné povolenia k nahliadnutiu však odmietol preukázať.
Na základe tohto nekompetentného prístupu naše Združenie Živý Človek kontaktovalo a žiadalo o preverenie povolenia výrubu drevín pre Urbariát - pozemkové spoločenstvo v Skároši na parcelách KN-E č. 373, 411/1 (KN-C č. 783, 784, 785/2, 777 – trvalé trávne porasty) v k. ú. Skároš, a to:
  • 1. Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK)
  • 2. Environmentálnu políciu Košice
  • 3. Zelenú linku životného prostredia SR - podaný podnet evidovaný pod číslom P090/2022-P
Z dokumentácie poskytnutej SZOPK sme sa dozvedeli, že o tejto ťažbe vedeli, že prijali v tejto veci žiadosť o výrub z r.2018. Z uvedeného vyplynulo tiež to, že starosta Skároša neposkytol pravdivé informácie. Pri nahliadnutí do žiadosti o výrub náletových drevín, ktorú poskytol SZOPK, sme zistili rozpor medzi uvedeným počtom kusov stromov (spolu 97 kusov) určených na výrub a skutočnosťou. Zľahlo niekoľko hektárov lesa!!! Vyrúbaných bolo množstvo plnohodnotných, zdravých stromov, nie len náletové dreviny. I napriek nášmu upozorneniu sa na danom území pokračovalo v ťažbe. Jeden z členov spomínaného urbariátu, ktorý bol dovtedy ako sám vojak v poli a s výrubom nesúhlasil, a ktorý po tom, čo sa do tohto prípadu obulo naše Združenie Živý Človek, podal proti tomuto výrubu návrh na vyšetrovanie podozrenia z environmentálnej trestnej činnosti.

Na záver spomenieme, že táto oblasť leží v Chránenom vtáčom území a nachádza sa tu pamätník II. svetovej vojny Skároš. Miesto je obľúbenou vychádzkovou lokalitou Košičanov a miestnych obyvateľov. Denne tadiaľ prechádzajú desiatky ba až stovky ľudí, parkuje tu množstvo áut, dokonca aj policajných. Rodiny, blízky a priatelia tu chodievajú práve pre to, čo im toto miesto poskytuje. Nikto z nich sa nepristavil, nezisťoval, neprotestoval... Vedľa pomníka našich predkov, čo oslobodili kus rodnej zeme pre nás, pre svoje deti, svojich potomkov, aby ju zveľaďovali, vznikol zo dňa na deň pomník nezáujmu o dianie v našom okolí. Týmto nezáujmom len živíme parazitov, ktorí siahajú svojimi nenásytnými chápadlami na Našu Rodnú Zem, na Prírodu Nášho Národa, na Naše Národné Bohatstvo. Len nadávať, hundrať a mykať ramenami nestačí. Treba sa pýtať, žiadať a upozorňovať na takúto činnosť, ktorú si všimneme v rôznych kútoch Našej Rodnej Zeme. Nie je pravdou, že sa s tým nedá nič urobiť. Veď posúďte sami.

Prečo na to upozorňujeme?
Vo vašom okolí sa deje množstvo takýchto zásahov a je potrebné konať!

Spomenieme napr. búracie práce na loveckej Vile Karola, ktorá susedí s reštauráciou v rekreačnej oblasti Alpinka pri Košiciach. Zrub vo švajčiarskom štýle, postavený ešte v roku 1910, bol pre návštevníkov rekreačnej lokality dlhé roky zatvorený. Perla Čermeľského údolia, ako ju nazývajú mnohí pamätníci, bola z prevádzky vyradená ešte v roku 1986. Tak ako reštauráciu, aj vilu vlastní firma ALDI, s. r. o., so sídlom v Košiciach, ktorá ju kúpila pred rokmi od Telovýchovnej jednoty Metropol. Zrubová stavba má 112 rokov, nechráni ju pamiatkový zákon. V zozname kultúrnych pamiatok totiž zapísaná nie je. Ak by bola, vlastník by bol podľa legislatívy povinný ju chrániť pred poškodením či zničením. (zdroj odkazu)